Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
22 września 2020
O wykorzystaniu statków bezzałogowych w służbie wojskowych strażaków
W dniach 24-28.08.2020 r. na bazie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba przeprowadzono szkolenie lotniczo-pożarnicze pk. FIRE VIEW ONE mające na celu sprawdzenie możliwości wsparcia wojskowej straży pożarnej w rozpoznaniu zagrożeń pożarowych lasów na poligonach przez bezzałogowe statki powietrzne FlyEye z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Podstawą do przeprowadzenia szkolenia był Rozkaz nr 1 Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 17.06.2020 r. w sprawie organizacji sprawdzenia możliwości wsparcia wojskowej straży pożarnej w rozpoznaniu zagrożeń pożarowych lasów przez bezzałogowe statki powietrzne pk. „FIRE VIEW ONE”.

W szkoleniu brały udział siły i środki Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba, Grupa Rozpoznania Obrazowego z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Instruktorzy z Ośrodka Szkolenia Obsług Bezzałogowych Statków Powietrznych Lotniczej Akademii Wojskowej.

Szkolenie miało za zadanie zrealizować następujące cele:

-        rozpoznanie lotnicze rejonu pożaru w trakcie ćwiczeń z użyciem środków bojowych oraz środków pozoracji pola walki na poligonie; 

-        rozpoznanie powietrzne rejonu wypadku komunikacyjnego trakcie ćwiczeń na poligonie;

-        prowadzenie poszukiwania przez Grupę Rozpoznania Obrazowego (GRO) z BSP zaginionego w czasie desantu spadochronowego skoczka;

-        poszukiwanie zaginionego w czasie szkolenia poligonowego żołnierza;

-        poszukiwanie żołnierza, który zagubił się w czasie ćwiczeń i nie jest w stanie określić swojego położenia;

-        poszukiwanie osoby postronnej (dziecka), które w czasie ćwiczeń zagubiło się przypadkowo na terenie poligonu;

-        poszukiwanie zagubionego w czasie szkolenia poligonowego SpW;

-        przekazywanie wyników rozpoznania do Punktu Alarmowania WSP;

-        prowadzenie czynności ratowniczo-gaśniczych przez WSP. 

W trakcie hipotetycznych ćwiczeń z wojskami odbywającymi się w OSPWL Dęba, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej oddelegował 2 GRO z 2 i 3 BOT celem wsparcia WSP w rozpoznaniu zagrożeń pożarowych lasów. W trakcie szkolenia wojsk brane były pod uwagę następujące sytuacja taktyczne:

-          wybuch pożaru lasu w wyniku użycia środków zapalających;

-          wypadek komunikacyjny na jednej z dróg wewnętrznych poligonu;

-          zaginięcie skoczka spadochronowego w trakcie desantu (skoczek nieprzytomny na drzewie);

-          zaginięcie żołnierza z uzbrojeniem osobistym w trakcie ćwiczeń;

-          żołnierz, zagubił się w czasie ćwiczeń i nie jest w stanie określić swojego położenia;

-          oficer dyżurny OSPWL – Dęba otrzymał informację telefoniczną od opiekuna dziecka, które w czasie ćwiczeń zagubiło się przypadkowo na terenie poligonu podczas grzybobrania.

Celem urealnienia sytuacji wykorzystano grupę pozoracyjną wyznaczona ze składu WSP. GRO wykonywały loty dyspozycyjne na rzecz WSP i przekazywały informacje o zdarzeniach do Kierującego Działaniami Ratowniczymi poprzez łącznikowego wyznaczonego z WSP. WSP realizowało czynności ratowniczo-gaśnicze zgodnie z przeznaczeniem. Sytuacje taktyczne realizowane były w warunkach dziennych i nocnych.

W tym celu przeprowadzono 6 epizodów taktycznych, które miały na celu przedstawić najbardziej realistyczne scenariusze zdarzeń jakie mogły wystąpić na terenie poligonu.

EPIZOD 1 WYBUCH POŻARU LASU W WYNIKU UŻYCIA ŚRODKÓW ZAPALAJĄCYCH

Założenie:

W trakcie prowadzenia strzelań przez jednostki ćwiczące na terenie Pasa Ćwiczeń „Twierdza” dochodzi do powstania pożaru. Sprzyjające warunki atmosferyczne tzn. kilkudniowy okres bez opadów deszczu, wysoka temperatura powietrza oraz porywisty wiatr spowodowały szybkie rozprzestrzenienie się pożaru. Powstanie pożaru zostaje zauważone przez obsługę Pasa Ćwiczeń Taktycznych „Twierdza”. O powyższym fakcie Kierownik PCT informuje niezwłocznie oficera dyżurnego kompleksu koszarowego, Wojskową Straż Pożarną oraz Komendanta OSPWL – Dęba.  Dyżurny Punktu Alarmowego wysyła w rejon pożaru zastęp wojskowej straży pożarnej. Dysponuje pojazd GBA 2.5/16 z 4 ratownikami.

Po dojechaniu na miejsce d-ca zastępu stwierdza, że siły i środki są niewystarczające i prosi PA WSP o zadysponowanie dodatkowych sił
i środków. Dyżurny dysponuje drugi pojazd GCBA 5/32 z 3 ratownikami. Ze względu na duży wiatr i zadymienie oficer dyżurny zwraca się z prośbą o pomoc do ćwiczącej na poligonie Grupy Rozpoznania Obrazowego z 2 Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej i 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej celem pomocy w określeniu i ustaleniu kierunku rozwijania i rozprzestrzeniania się ognisk pożaru.

Opis działań GRO:

Bezzałogowy statek powietrzny FlyEye po osiągnięciu zakładanego pułapu 400 m w ciągu kilku minut był wstanie zlokalizować miejsce pożaru oraz  przekazać dokładne współrzędne, które zostały przekazane do Punktu Alarmowania Wojskowej Straży Pożarnej. Operator BSP wyznaczył w systemie punkty na elektronicznej mapie dzięki którym dron mógł bezobsługowo zataczać kręgi wokół pożaru, natomiast operator przekazywał w czasie rzeczywistym aktualną sytuację pożarową podając kierunek przemieszczania się pożaru bądź odległość czoła pożaru od dróg dojazdowych. Po ugaszeniu pożaru przez wojskową straż pożarną bezzałogowy statek powietrzny FlyEye monitorował teren pożarzyska przełączając kamerę na tryb termowizji co pozwalało zobrazować bezpłomieniowe przemieszczanie się pożaru lub wykazać wszystkie niedogaszone miejsca. W warunkach poligonowych należy uwzględnić, iż częściowo piaszczysty i nagrzany teren dookoła pożaru może znacznie utrudniać znalezienie powyższych miejsc. Kamera termowizyjna w BSP FlyEye osiąga najlepszą dokładność przy niższym pułapie lotu oraz przy większych różnicach temperatur między pożarem a temperaturą nagrzanej powierzchni. Dym wydzielający się z pożaru nie zakłóca przekazywania obrazu w trybie termowizji.

 

EPIZOD 2 WYPADEK KOMUNIKACYJNY NA JEDNEJ Z DRÓG WEWNĘTRZNYCH POLIGONU

Założenie:

W trakcie prowadzenia zajęć przez jednostki ćwiczące na terenie ośrodka poligonowego dochodzi do wypadku komunikacyjnego. Podczas przejazdu kierowca samochodu ciężarowego przewożący ludzi, aby uniknąć zderzenia z przejeżdżającym drogą czołgową czołgiem zbacza z drogi i uderza w drzewo.
W wyniku wypadku kierowca traci przytomność, a przewożeni dwaj żołnierze doznają złamań kończyn. O zaistniałym wypadku swojego przełożonego informuje jeden z żołnierzy, po czym traci zasięg w telefonie komórkowym. Przełożony żołnierza o zaistniałym fakcie informuje służby dyżurne. Celem poszukiwania miejsca wypadku Oficer dyżurny 33 WOG zwraca się do ćwiczącej na poligonie Grupy Rozpoznania Obrazowego z 2 Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej o prośbę w lokalizacji miejsca położenia żołnierza.

Opis działań GRO:

Głównym celem obserwacji bezzałogowego statku powietrznego w tym epizodzie było śledzenie dróg komunikacyjnych wraz z poboczem na terenie ośrodka szkolenia poligonowego i odszukanie miejsca wypadku. Po kilkunastu minutach lotu udało się dokładnie zlokalizować miejsce wypadku i monitorować teren dookoła tego zdarzenia. Grupa Rozpoznania Obrazowego przekazuje informację o liczbie pojazdów biorących udział w zdarzeniu, osobach znajdujących się w pobliżu oraz wydobywających się kłębach dymu z jednego z pojazdów. Monitorowany jest również obszar w pobliżu wypadku komunikacyjnego ze względu na możliwość oddalenia się osób poszkodowanych będących w szoku powypadkowym. Po przekazaniu dokładnej lokalizacji na miejsce zdarzenia zadysponowane zostają siły i środki wojskowej straży pożarnej oraz pogotowie ratunkowe. W lokalizacji pojazdu może pomóc wykorzystanie kamery termowizyjnej, która uwzględni różnice temperatur otoczenia i rozgrzanego pojazdu.

 

EPIZOD 3 PRZYPADKOWE ZAGUBIENIE SIĘ DZIECKA NA TERENIE POLIGONU PODCZAS GRZYBOBRANIA.

Założenie:

Oficer Dyżurny 33 WOG otrzymał informację telefoniczną że przebywające na grzybobraniu wraz z rodzicami 12 letnie dziecko zagubiło się w rejonie poligonu. Nie mogąc ustalić położenia dziecka oficer dyżurny zwraca się z prośbą do ćwiczącej na poligonie Grupy Rozpoznania Obrazowego z 2 Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej i 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Grupa wysyła w przestrzeń poligonu będącego na wyposażeniu brygady bezzałogowy statek powietrzny FlyEye celem przeprowadzenia rozpoznania.

Opis działań GRO:

Zadaniem bezzałogowego statku powietrznego w tym epizodzie było udanie się nad miejsce, gdzie ostatnio było widziane dziecko, monitorowanie tego obszaru i próba lokalizacji dziecka. Bezzałogowy Statek Powietrzny FlyEye po otrzymaniu od wojskowej straży pożarnej namiarów GPS udaje się w to miejsce celem lokalizacji dziecka. Pomimo długiego czasu spędzonego na obserwacji oraz wykorzystania zoomu optycznego nie udało się zauważyć dziecka, które miało na sobie jaskrawą kamizelkę. Powodem tej sytuacji było w tym przypadku gęste zalesienie oraz rozpiętość drzewostanu co praktycznie uniemożliwiało zlokalizowanie dziecka. Podjęto próbę lokalizacji za pomocą kamery termowizyjnej za dnia lecz wysoka temperatura powietrza oraz powierzchni lasu dawała zbyt małą różnicę z temperaturą ciała dziecka czego wynikiem był niejednoznaczny obraz. Można stwierdzić, że najlepszą skuteczność w rozpoznaniu FlyEye osiąga po zmierzchu w podczerwieni kiedy temperatura powietrza jak i powierzchni ziemi spada natomiast temperatura ciała pozostaje bez zmian w wyniku czego o wiele łatwiej jest zlokalizować osobę zaginioną. Zastosowanie BSP w porze nocnej jest zasadne również z tego powodu, że względu na brak widoczności poszukiwania za pomocą zasobów ludzkich zostają przerwane.

 

EPIZOD 4 ZAGINIĘCIE SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO W TRAKCIE DESANTU (SKOCZEK NIEPRZYTOMNY NA DRZEWIE).

Założenie:

Podczas przeprowadzonego szkolenia desantowego przez żołnierzy z 16 batalionu powietrzno-desantowego z Krakowa na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Dęba okazuję się, iż na miejscu zbiórki nie pojawia się jeden z desantujących się żołnierzy. Z relacji pozostałych skoczków wynika, że skoczka zniosło na obszar leśny. O powyższym fakcie dowódca zgrupowania powiadomił Oficera Dyżurnego 33 WOG. Nie mogąc ustalić położenia skoczka oficer dyżurny zwraca się z prośbą o pomoc do ćwiczącej na poligonie Grupy Rozpoznania Obrazowego celem zlokalizowania miejsca położenia skoczka. Grupa wysyła w przestrzeń poligonu będącego na wyposażeniu brygady drona celem przeprowadzenia rozpoznania. Po zlokalizowaniu skoczka który zawisł na drzewie. W wyznaczony rejon oficer dyżurny dysponuje zastęp z Wojskowej Straży Pożarnej. Zastęp WSP po przyjeździe we wskazany rejon informuje, że nie ma kontaktu ze skoczkiem i przystępuje do ewakuacji skoczka z drzewa. W związku z brakiem przytomności wzywa poprzez PA WSP zespół ratownictwa medycznego.

Opis działań GRO:

Działania poszukiwawcze wykonywane przez Grupę Rozpoznania Obrazowego za pomocą bezzałogowego statku powietrznego FlyEye w szczególności opierały się szukaniu białej materiałowej czaszy spadochronu w koronach drzew. Po dłuższym czasie odnaleziono spadochron na którym był nieprzytomny skoczek. Bardzo przydatną funkcją BSP FlyEye jest odczytywanie lokalizacji GPS nie tylko miejsca w którym obecnie się znajduję, ale również dokładnej lokalizacji punktu który widzi kamera nawet z odległości kilkuset metrów. Dzięki temu rozwiązaniu w wyznaczony przez BSP rejon oficer dyżurny dysponuje zastęp z wojskowej straży pożarnej. Po przyjeździe zastęp WSP informuje, że nie ma kontaktu ze skoczkiem i przystępuje do ewakuacji skoczka z drzewa. W związku z brakiem przytomności wzywa poprzez PA WSP zespół ratownictwa medycznego. W sytuacji kiedy skoczek spadochronowy wraz z czasza spadłby poniżej korony drzew mielibyśmy bardzo podobną sytuację do Epizodu nr 3, gdzie nie można było zlokalizować dziecka.

 

EPIZOD 5 ZAGUBIONO KANISTRY Z PALIWEM LUB INNYMI MATERIAŁAMI ŁATWOPALNYMI NA POLU ROBOCZYM POLIGONU

Bazując na doświadczeniu z 6 epizodu, który zobrazował skalę trudności znalezienia żołnierza zrezygnowano z tej części szkolenia.

 

EPIZOD 6 ZAGINIĘCIE ŻOŁNIERZA Z UZBROJENIEM OSOBISTYM W TRAKCIE ĆWICZEŃ/

EPIZOD 7 ŻOŁNIERZ, ZAGUBIŁ SIĘ W CZASIE ĆWICZEŃ NOCĄ I NIE JEST W STANIE OKREŚLIĆ SWOJEGO POŁOŻENIA

Założenie:

Podczas przeprowadzanego szkolenia przez żołnierzy z 16 Brygady Powietrzno Desantowej z Krakowa na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Dęba okazuję się, że po powrocie do obozowiska w 2 plutonie 1 kompani szturmowej podczas zdawania broni do magazynu broni brakuje jednego żołnierza. 

O powyższym fakcie dowódca zgrupowania powiadomił Oficera Dyżurnego 33 WOG. Po trwających poszukiwaniach i braku możliwości nawiązania z żołnierzem jakiegokolwiek kontaktu oficer dyżurny zwraca się z prośbą o pomoc do ćwiczącej na poligonie Grupy Rozpoznania Obrazowego z Wojsk Obrony Terytorialnej celem próby zlokalizowania miejsca położenia żołnierza.

Opis działań GRO:

Po otrzymaniu informacji o zaginionym żołnierzu oraz miejscu, gdzie odbywały się ćwiczenia Grupa Rozpoznania Obrazowego wysyła w przestrzeń poligonu BSP FlyEye celem przeprowadzenia rozpoznania. Obserwacją objęto wielohektarowy plac ćwiczeń, który w znacznej części objęty był różnego rodzaju roślinnością np. samosiejkami oraz wrzosem. Po dłuższej obserwacji okazało się, że charakterystyczny dla umundurowania żołnierza kamuflaż moro oraz kolor wrzosów i samosiejek zaobserwowany przez głowicę obserwacyjną z sensorem światła dziennego oddaje bardzo podobny obraz przez co praktycznie uniemożliwia odnalezienie nieruchomego żołnierza. Okazuję się, że również w przypadku kiedy zostanie uruchomiony tryb podczerwieni znalezienie żołnierza w słoneczny dzień jest bardzo trudne ponieważ temperatura powierzchni rozgrzanej ziemi czy też piasku jest bardzo podobna do temperatury ciała, a należy mieć na uwadze, że do przeszukania mamy setki hektarów powierzchni poligonu. Szanse na znalezienie żołnierza przez BSP wzrastają jeżeli porusza się z dala od roślinności po terenie piaszczystym najlepiej wzdłuż dróg wewnętrznych pola roboczego.

Po zlokalizowaniu żołnierza w wyznaczony rejon oficer dyżurny dysponuje zastęp z Wojskowe Straży Pożarnej celem udzielania pomocy przedmedycznej oraz podjęcia żołnierza. Zastęp WSP po przyjeździe we wskazany rejon informuje, że żołnierz czuje się dobrze i stracił orientację w terenie.

 

Szkolenie pozwoliło stwierdzić wysoką przydatność Bezzałogowych Statków Powietrznych do wsparcia działań Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wielu aspektach działania. Długi czas lotu oraz obraz przekazany w czasie rzeczywistym daje Kierującemu Działaniami Ratowniczymi przejrzysty wgląd w sytuację co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo uczestników działań. Systemy BSP można z powodzeniem wykorzystywać również do wszelkiego rodzaju pomiarów np. wyznaczanie pasów przeciwpożarowych, pomiary budynków oraz wyznaczanie odległości miedzy wybranymi punktami czy poszukiwania ludzi. Nawiązanie współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej opartej na wspólnym porozumieniu pozwoli jasno określić możliwości i zadania wykonywane podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Koordynacja Wojskowej Straży Pożarnej z Grupą Rozpoznania Obrazowego przy wykorzystaniu możliwości bezzałogowego statku powietrznego podczas realnych ćwiczeń wojskowych znacznie przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pożarowego na poligonie oraz ograniczy straty spowodowane pożarem dzięki wcześniejszemu rozpoznaniu z powietrza.  
 
 
 
 
 
 
 
generuj pdf
go-up
Kontakt

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
Nowowiejska 26
00-911 Warszawa
tel. 261845000
fax. 261845149
iwop@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.