Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa (WOP) jest organem wykonującym w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych zadania Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałe zadania wynikające ze specyfiki funkcjonowania Sił Zbrojnych:

 • organizuje i prowadzi akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń, w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
 • udziela pomocy Państwowej Straży Pożarnej w prowadzeniu akcji ratowniczych, a także wykonuje pomocnicze czynności ratownicze w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń na rzecz innych służb ratowniczych, poza komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanymi,
 • rozpoznaje zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
 • szkoli kadry dla potrzeb WOP i ochrony przeciwpożarowej komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
 • podejmuje działania organizacyjno-techniczne usprawniające system alarmowania i współdziałania WOP z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami i podmiotami ratowniczymi w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.


Jak wygląda struktura organizacyjna WOP ? 

 • Szef WOP i podległy mu Inspektorat WOP,
 • szefowie delegatur WOP i podległe im delegatury,
 • wojskowe straże pożarne (powiązanie funkcjonalne).

 

Jaki jest zakres działania organów Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej ? 

Do zakresu działania Szefa WOP należy w szczególności:

  • organizowanie systemu ratowniczo-gaśniczego w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych i kierowanie tym systemem,
  • nadzorowanie rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz egzekwowanie ich usunięcia,
  • określanie norm liczebności i wyposażenia wojskowych straży pożarnych,
  • organizowanie kształcenia zawodowego dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
  • inicjowanie przedsięwzięć oraz prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowywanie projektów aktów normatywnych w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
  • organizowanie współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa pomiędzy komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej oraz komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez innych ministrów,
  • analizowanie stanu ochrony przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej meldunków i wniosków w tym zakresie,
  • kierowanie działalnością Inspektoratu WOP oraz nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych,
  • współdziałanie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w sprawach dotyczących organizacji ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

 

Do zakresu działania szefów delegatur WOP należy w szczególności: 

  • organizowanie systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym przygotowywanie analiz zabezpieczenia operacyjnego oraz planów ratowniczych, w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
  • dowodzenie akcjami ratowniczymi podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń, a także ustalanie przyczyn i okoliczności powstawania oraz rozprzestrzeniania się pożarów,
  • prowadzenie rozpoznania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz egzekwowanie usunięcia stwierdzonych zagrożeń,
  • współpraca z dowódcami (komendantami) garnizonów i jednostek wojskowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej jednostek wojskowych,
  • planowanie potrzeb materiałowo-technicznych, a także sprzętu ratowniczego dla wojskowych straży pożarnych,
  • nadzorowanie szkolenia pożarniczego i ratowniczego oraz wyposażenia i gotowości operacyjnej wojskowych straży pożarnych, a także organizowanie współdziałania w tym zakresie z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i innymi służbami i podmiotami ratowniczymi,
  • analizowanie stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie swojego działania oraz przedstawianie Szefowi WOP meldunków i wniosków w tym zakresie,
  • kierowanie działalnością delegatury WOP oraz nadzorowanie działalności wojskowych straży pożarnych i inspektorów ochrony przeciwpożarowej w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
  • nadzorowanie ćwiczeń oraz analizowanie działań ratowniczych,
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo komendantami powiatowymi (miejskimi) i wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej w sprawach dotyczących aktualizowania analiz zagrożeń i analiz zabezpieczenia operacyjnego oraz planów ratowniczych, a także organizacji ćwiczeń i inspekcji gotowości operacyjnej.

 

Jakie czynności kontrolno - rozpoznawcze wykonuje WOP ? 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze wykonywane przez WOP w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych obejmują w szczególności:

  • kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
  • sprawdzanie funkcjonowania sprzętu i urządzeń pożarniczych,
  • wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów.

 

Kto ma prawo do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych ? 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze wykonują:

  • Szef WOP,
  • szefowie delegatur WOP,
  • osoby, które posiadają przygotowanie zawodowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej albo uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz odbyły szkolenie w zakresie przeprowadzania tych czynności - na podstawie upoważnienia.

 

Na jakiej podstawie wykonuje się czynności kontrolno-rozpoznawcze ? 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze wykonuje się na podstawie planów kontroli albo z inicjatywy Szefa WOP lub szefa delegatury WOP, a także na polecenie sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli. Czynności te mogą być również wykonywane na zlecenie dowódcy (kierownika) komórki lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej. 

 

Jakie prawa ma osoba wykonująca czynności kontrolno - rozpoznawcze ? 

Osoba wykonująca czynności kontrolno-rozpoznawcze ma prawo:

 • wstępu, bez szczególnego zezwolenia, do komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych określonych w upoważnieniu do wykonywania tych czynności oraz poruszania się po ich terenach,
 • kontrolowania przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
 • sprawdzania, czy nie występują miejscowe zagrożenia inne niż pożarowe, stwarzające niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia,
 • sprawdzania stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego i przed innymi miejscowymi zagrożeniami,
 • sprawdzania funkcjonowania sprzętu i urządzeń pożarniczych,
 • sprawdzania poziomu wyszkolenia wojskowych straży pożarnych oraz stanu osobowego jednostki (instytucji) wojskowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • wglądu do dokumentów dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • żądania wyjaśnień w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz wydawania poleceń usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w oznaczonym terminie.

W razie stwierdzenia zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia stwarzającego niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia, osoba wykonująca czynności kontrolno-rozpoznawcze jest uprawniona do:

 • wstrzymania robót (prac) lub ćwiczeń, gdy naruszenie przepisów o ochronie przeciwpożarowej powoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 • wydania zakazu używania maszyn i urządzeń oraz środków transportu, jeżeli ich eksploatacja powoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 • wydania zakazu używania terenów, obiektów i pomieszczeń lub ich części, jeżeli ich stan powoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

W razie stwierdzenia rażących naruszeń przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Szef WOP albo szef delegatury WOP może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko osobie winnej tych naruszeń do właściwego przełożonego tej osoby. 

 

Jakie są obowiązki dowódcy jednostki w stosunku do wykonującego czynności kontrolno-rozpoznawcze ? 

Dowódcy jednostek (instytucji) wojskowych oraz inne organy wojskowe są obowiązani zapewnić upoważnionej osobie warunki umożliwiające jej wykonanie czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz udzielić informacji w sprawach objętych zakresem tych czynności. Nie dotyczy to części mieszkalnych osobnych kwater stałych zajmowanych przez żołnierzy i inne osoby oraz części mieszkalnych mieszkań zakładowych zajmowanych przez pracowników wojska. 

 

Komu podlegają wojskowe straże pożarne ?

Wojskowe straże pożarne służbowo podlegają dowódcom właściwych jednostek (instytucji) wojskowych, w których funkcjonują. Są powiązane funkcjonalnie z jednostkami organizacyjnymi Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Szefowie Delegatur WOP nadzorują ich działalność i funkcjonowanie przeprowadzając sprawdziany gotowości operacyjnej, uczestnicząc w egzaminach podsumowujących rok szkoleniowy.

 

Jak wyglada współpraca wojskowych straży pożarnych z Jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi PSP ? 

Wojskowe straże pożarne działają w rejonach własnych na terenach jednostek (instytucji) wojskowych, w których są utworzone oraz w rejonach pomocy wzajemnej poza terenami jednostek (instytucji) wojskowych, w których są utworzone, w tym poza terenami komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. 
Granice rejonu pomocy wzajemnej ustalają właściwi miejscowo szefowie delegatur WOP w porozumieniu z dowódcami jednostek (instytucji) wojskowych, w których są utworzone wojskowe straże pożarne, oraz z komendantami powiatowymi (miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej. 
Rejonów pomocy wzajemnej nie ustala się dla wojskowych straży pożarnych utworzonych w składnicach amunicji, materiałów wybuchowych i paliw płynnych oraz w jednostkach rakietowych. 
Wojskowe straże pożarne w rejonach pomocy wzajemnej oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej wezwane na tereny komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych biorą bezpośredni udział w akcji ratowniczej oraz wykonują inne uzgodnione czynności ratownicze ujęte w planie ratowniczym. 
Ilość i rodzaj jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej lub podmiotów ratowniczych kierowanych do akcji ratowniczych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, określają właściwy miejscowo szef delegatury WOP wspólnie z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. 

Od końca 2015 r. wojskowe straże pożarne są włączane do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Po spełnieniu odpowiednich wymagań Szef Delegatury WOP, Dowódca Jednostki Wojskowej oraz Komendant Powiatowy (Miejski) PSP podpisują porozumienie o gotowości włączenia wsp do KSRG. Pozozumienie to określa wzajemne prawa i obowiązki i drogą służbową przesyłane jest do organizatora KSRG - Komendanta Głównego PSP, który na jego podstawie może włączyć wojskową straż do systemu.

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
Nowowiejska 26
00-911 Warszawa
tel. 261845000
fax. 261845149
iwop@ron.mil.pl

  
 • BIP
Jednostki Podporządkowane
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.